นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาสามปี
ลดขั้นตอนการปฎิบัติงานราชการ
กิจการสภาและรายงานการประชุม
 
     
 
    หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    คำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาน เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองลาน
    มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหนองลาน
    นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
    นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง พ.ศ.2561
    คำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาน เรื่อง การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
    แผนอัตรากำลัง เทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปี พ.ศ.2557
    แผนอัตรากำลัง เทศบาลตำบลหนองลานประจำปี 2555
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
1 |