นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาสามปี
ลดขั้นตอนการปฎิบัติงานราชการ
กิจการสภาและรายงานการประชุม
 
     
 
 
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“หนองลานเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล”

พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจหลักที่ 1 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสการบริหารการปกครองและการคลัง

พันธกิจหลักที่ 2 สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีจิตใจที่ดีงาม ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

พันธกิจหลักที่ 3 การสร้างระบบสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขในทุกๆด้าน

พันธกิจหลักที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษาทุกระบบ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่ดี

1 |