นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาสามปี
ลดขั้นตอนการปฎิบัติงานราชการ
กิจการสภาและรายงานการประชุม
 
     
 
 
  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1.พัฒนาและปรับปรุงในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานในทุกๆด้าน

2.พัฒนาส่งเสริมการศึกษาของประชาชน และเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

3. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตลอดจนผู้พิการทุพลภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4.ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

5. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์และอาชญากรรมต่าง ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6. สร้างจิตสำนักให้ทุกคนหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

8.ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาของตำบล

1 |