รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการงานสวัสดิการสังคม [ 12 พ.ย. 2561 ]