รายงานสรุปสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร [ 1 ต.ค. 2561 ]