ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลหนองลาน การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 21 ม.ค. 2559 ]