เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ [ 24 ก.ย. 2560 ]

              

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ... นายวิวัฒน์ ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ "คนดีศรีสง่ากาญจนบุรี ประจำปี 2560 สาขาผู้สูงอายุ" จาก นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ศาลา 60 พรรษา อ.เมืองฯ ...ในฐานะบุคคลที่มีบทบาทและภารกิจโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพของคน ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ... ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับผู้บริหารของหน่วยงานเราค่ะ... รางวัลในครั้งนี้จะเป็นกำลังใจเพื่อให้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป....