นำเสนอผลงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลหนองลาน [ 30 มี.ค. 2558 ]

              

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ
เพื่อการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สงูอายุ (กลุ่มเข้มแข็ง) ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส จัดโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประมวลภาพกิจกรรม