รับโล่ห์รางวัลหน่วยงานที่ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯดีเด่น [ 8 เม.ย. 2558 ]

              

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มอบโล่ห์เกียรติคุณ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองลาน มีผลงานการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่น ในวันที่
๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพ

โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มอบโล่ห์ให้แก่นายวิวัฒน์ ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน