รับโลห์ ผู้มีอายุ ๑๐๐ ปี [ 10 พ.ย. 2557 ]

              

ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางสุลักขณา ชั้นสกุล พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางเพ็ญพิมล
ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจังหวัดกาญจนบุรี นายวิวัฒน์
ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน นายสมิต จุฬาเบา
ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน และผู้นำท้องถิ่น
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน ได้มอบโลห์
ผู้มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ของสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ให้กับนายเจ็ก สว่างเมฆ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๑๐๑ ปี มีสุขภาพ
แข็งแรง ณ บ้านเลขที่ ๑๑/๒ หมู่ ๓ ตำบลหนองลาน
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมวลภาพการมอบโลห์ฯ