งานนวัตกรรมวิชาการ [ 18 ก.ย. 2557 ]

              

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน ร่วมงานนวัตกรรมวิชาการ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
ณ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองลาน นำผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
ไปจำหน่ายพร้อมกับการแสดงรำอวยพรของผู้สูงอายุตำบลหนองลาน

การแสดง "รำอวยพร" โดยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุตำบลหนองลาน

ภาพหมู่ของคณะศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุกับคณะผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน

ป้าละเอียดกับผอ.สุนทรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุฯ