นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน รับใบประกาศเกียรติคุณ [ 24 ก.ย. 2557 ]

              

นายวิวัฒน์ ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการคลังสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพชุมชน
โครงการต้นแบบระดับจังหวัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียน โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดวังขนาย ตำบลท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี