ประชุมคณะทำงานกองทันหลักประกันสุขภาพ [ 4 ส.ค. 2557 ]

              

เทศบาลตำบลหนองลาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะทำงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลหนองลาน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในวันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองลาน

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะทำงานกองทุนฯ