รางวัลเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่น [ 9 มิ.ย. 2557 ]

              

นางสาวสุทธภา ครุธพงศ์ รับประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปี ๒๕๕๖ จากนายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี