พิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [ 23 พ.ค. 2557 ]

              

เทศบาลตำบลหนองลาน งานสวัสดิการสังคม เป็นตัวแทนร่วมงานวันปกรณ์ ๕๗ พิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ "วันปกรณ์ อังศุสิงห์ วันแห่งความภาคภูมิใจของนักสังคมสงเคราะห์" ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบโล่เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๖ โดยศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานในพิธีนางสุดา ภู่ระหงษ์ รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖