ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
 
  การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   [ 6 ก.ย. 2562 ]

เทศบาลตำบลหนองลานมีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562

...อ่านต่อ>>
  รายงานสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองลาน [ 27 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานสรุปสถิติผู้มาขอใช้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองลาน [ 27 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  การมีส่วนร่วมของผู้บริาหร [ 27 มิ.ย. 2562 ]

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น

...อ่านต่อ>>
  ข้อมูลสถิติการให้บริการการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ปีงบประมาณ  2562

...อ่านต่อ>>
  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 25 มิ.ย. 2562 ]

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      ที่จัดทำขึ้น เนื่องจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

...อ่านต่อ>>
  ประชุมประชาคมท้องถิ่นประจำปี 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2562

...อ่านต่อ>>
  สถิติผู้มาติดต่อเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 31 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  คู่มือการการลงทะเบียนและการขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ [ 31 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  การขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562​

...อ่านต่อ>>
  คู่มือศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองลาน [ 13 พ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 1 ก.พ. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 1 พ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอเชิญทุกท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 |