• โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปี ๒๕๕๗
  • ประชุมคณะทำงานกองทันหลักประกันสุขภาพ
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปี ๒๕๕๗ - 26 ส.ค. 2557

..

ประชุมคณะทำงานกองทันหลักประกันสุขภาพ - 4 ส.ค. 2557

..

อ่านข่าวทั้งหมด....
รอการบันทึกข้อมูล
 
 
 
   
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์
ที่ปรึกษา
นายสุคนธ์   อินเกตุ
สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา
ที่ปรึกษา
นายวิวัฒน์   ตั้งสุวรรณวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน
ประธานกรรมการ
นายนราธิป    สุภาราญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
พันโทชลอ    ทองลื่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
นายสุรินทร์   สามร้อยงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาน
กรรมการ
นายดีเนก   สว่างเมฆ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาน
กรรมการ
   
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองลาน
กรรมการ
นางสาวแววรุ่ง   เปียแก้ว
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่
กรรมการ
นางสาวดลฤดี    โชคกุลชร
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่
กรรมการ
นายเกรียงไกร   อุปวรรณะ
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายดีออล    วิลัย
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายวันชัย   ญาติคำ
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายจรัส   ภูมมาลา
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
   
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายทศพร   ใจทัศน์
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการและเลขานุการ
 
 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 จังหวัดราชบุรี  
  กระทรวงสาธารณสุข  
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด  
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ