ประวัติความเป็นมา ::ตราสัญลักษณ์ ::สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ  
  การเมืองการปกครอง :: ชุมชนและประชากร ::สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
  สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม::ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการพื้นฐาน  
 
     
 

                เทศบาลตำบลหนองลาน เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาน จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และประกาศราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่  15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ    ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการเปลี่ยนแปลง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7       แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาน  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเทศบาลตำบลหนองลาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่  26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เปลี่ยนฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลานเป็นเทศบาลตำบลหนองลาน ดวงตราเทศบาลเป็นตราสัญลักษณ์รูปวงกลม        ตรงกลางมีต้นลาน  3  ต้นโดยต้นลาน 3 ต้นนั้น สื่อความหมายถึง การพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นการมีส่วนร่วมของสังคม 3 ภาคส่วนคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาน ตั้งอยู่เลขที่  99/8 หมู่ 7  ตำบลหนองลาน  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี