บทบาทหน้าที่ของเทศบาลหนองลาน
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
 
     
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและการทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติการควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมรักษา เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช้หน่วยงานตามหลักวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง