ประวัติความเป็นมา ::ตราสัญลักษณ์ ::สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ  
  การเมืองการปกครอง :: ชุมชนและประชากร ::สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
  สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม::ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการพื้นฐาน  
 
  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  
     
  แหล่งน้ำธรรมชาติ  
     
 
ลำน้ำ,ลำห้วย 1 สาย
บึง / หนองลึก 2 แห่ง
 
     
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  
     
 
ฝาย - แห่ง
บ่อน้ำตื้น 16 แห่ง
บ่อโยก 1 แห่ง
อื่นๆ - แห่ง
 
     
  การบริการพื้นฐาน  
     
  การคมนาคม  
  มีถนนลาดยาง      2             สาย  
     
 

- ถนนลาดยางสาย  3040 ระหว่าง  ตำบลพระแท่น-ตำบลหนองลาน - อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 
 

- ถนนลาดยางสาย 346 ระหว่าง  ตำบลพระแท่น-ตำบลหนองลาน  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 
  - ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง  ร้อยละ  95  
     
  การโทรคมนาคม  
 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - สาย
บริการโทรศัพท์สาธารณะ 8

หมู่บ้าน

 
     
  การไฟฟ้า  
  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองลานมีกระแสไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน