ประวัติความเป็นมา ::ตราสัญลักษณ์ ::สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ  
  การเมืองการปกครอง :: ชุมชนและประชากร ::สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
  สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม::ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการพื้นฐาน  
 
     
  สภาพทางเศรษฐกิจ  
     
  อาชีพ  
     
 

- เกษตรกรรม 

 
  ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองลาน  ทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น  ปลูกอ้อย , พริก , ข้าว , ข้าวโพด  
     
  หน่วยธุรกิจในเขต   
     
 
ธนาคาร - แห่ง
โรงแรม - แห่ง
ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง
โรงสี 2 แห่ง
 
     
  สภาพทางสังคม  
     
 
โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง - แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
ร้านขายยาปัจจุบัน - แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100% แห่ง
 
     
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
     
 
ป้อมตำรวจ 1 แห่ง
สถานีดับเพลิง      - แห่ง
 
     
  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่  
     
  การร่วมกลุ่มของประชาชน 25 กลุ่ม  
 
 กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน 5 กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์    8 กลุ่ม
กลุ่มสตรีแม่บ้าน 8 กลุ่ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร 4 กลุ่ม
 
     
  จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)  
  1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  
  2. ผู้นำให้ความสนใจในกิจกรรมที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบล  
  3. เป็นพื้นที่มีความพร้อมทางด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและ อุปโภค    บริโภคเหมาะสมที่จะส่งเสริมทางด้านการเกษตรกรรมและปศุสัตว์