ประวัติความเป็นมา ::ตราสัญลักษณ์ ::สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ  
  การเมืองการปกครอง :: ชุมชนและประชากร ::สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
  สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม::ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการพื้นฐาน  
 
     
 
 
ตำบล หนองลาน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวมประชากร
2
หกหลัง
121
191
222
413
1
หนองลาน
234
421
439
860
4
จันทร์ลาด
127
241
243
484
5
รางหว้า
185
289
300
589
6
หกหลังใน
89
202
180
382
7
อยู่เจริญ
172
266
273
539
8
หนองไม้แก่น
158
304
306
610
   
*** กรกฎาคม พ.ศ.2558
 
จำนวนประชากรทั้งหมด
ประชากรทั้งหมด 3877 คน
เป็นชาย 1914 คน
เป็นหญิง 1963 คน
มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1086 ครัวเรือน