ประวัติความเป็นมา ::ตราสัญลักษณ์ ::สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ  
  การเมืองการปกครอง :: ชุมชนและประชากร ::สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
  สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม::ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการพื้นฐาน  
 
     
 
 
ตำบล หนองลาน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวมประชากร
1
หนองลาน
222
395
416
811
2
หกหลัง
116
184
215
399
3
หนองลาน
208
316
347
663
4
จันทร์ลาด
121
238
236
474
5
รางหว้า
177
287
295
582
6
หกหลังใน
85
190
167
357
7
อยู่เจริญ
154
241
261
502
8
หนองไม้แก่น
154
311
330
641
   
*** กรกฎาคม พ.ศ.2558
 
จำนวนประชากรทั้งหมด
ประชากรทั้งหมด 4429 คน
เป็นชาย 2162 คน
เป็นหญิง 2267 คน
มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1237 ครัวเรือน