ประวัติความเป็นมา ::ตราสัญลักษณ์ ::สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ  
  การเมืองการปกครอง :: ชุมชนและประชากร ::สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
  สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม::ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการพื้นฐาน  
 
     
  ลักษณะที่ตั้ง/เขตการปกครอง/อาณาเขต  
     
            ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลตำบลหนองลาน  ตั้งอยู่ที่เลขที่  99/8  หมู่ 7  ตำบลหนองลาน    อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่ามะกา  24  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี   40  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้  
     
 
ทิศเหนือ จด  ตำบลบ่อสุพรรณ     อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ จด  ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก จด  ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก จด  ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน

จังหวัดนครปฐม

 
     
  เนื้อที่  
     
  เทศบาลตำบลหนองลานมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  19.8  ตารางกิโลเมตร (12,353.95 ไร่)  
     
  สภาพภูมิประเทศ  
     
   มีสภาพทางกายภาพที่ราบลุ่มมีระบบคลองส่งน้ำของกรมชลประทานเหมาะแก่การเกษตร  
     
  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป  
     
  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพลและลมมรสุม แบ่งออกได้เป็น  3  ฤดู  
     
 
ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม    ถึง

เดือนเมษายน

ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์