ประวัติความเป็นมา ::ตราสัญลักษณ์ ::สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ  
  การเมืองการปกครอง :: ชุมชนและประชากร ::สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
  สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม::ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการพื้นฐาน  
 
     
   
     
 

ดวงตราเทศบาลเป็นตราสัญลักษณ์รูปวงกลม        ตรงกลางมีต้นลาน  3  ต้นโดยต้นลาน 3 ต้นนั้น สื่อความหมายถึง การพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นการมีส่วนร่วมของสังคม 3 ภาคส่วนคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาน ตั้งอยู่เลขที่  99/8 หมู่ 7  ตำบลหนองลาน  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี